تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

استافیلوکوک در میکروبیولوژی یا میکروب شناسی

اینباکتری برای اولین بار توسط کخ کشف شد. فردی به نام اوگستون در سال 1881نام استافیلوکوک را برای باکتری انتخاب کرد.از نظر شکل ظاهری باکتری کوکسیگرم مثبت است و  به شکل خوشه انگور در زیر میکروسکوپ مشاهده می شود.بی حرکتو بدون اسپور است و در روی محیط کشت رنگیزه های مختلفی ایجاد می کند (طلایی ، نارنجی ، سفید).بر روی محیط های معمولی رشد می کند.محیطاختصاصی جهت باکتری محیطی است به نام مانیتول سالت آگار.این محیط 7% نمکدارد که در نتیجه باکتریهای دیگر بر روی این محیط رشد نمی کنند پس یک محیطاختصاصی برای انواع استافیلوکوک است.
از نظر ساختمان آنتیژنی:پپتیدوگلیکان دیواره و تئی کوئیک اسید و پروتئین A دارای خاصیت آنتیژنی هستند.همچنین پلی ساکارید و آنتی ژن کپسولی در دیواره وجود دارد.

آنزیم های استافیلوکوک:
1-آنزیم کواگولاز:دو نوع کواگولاز وجود دارد:پیوسته ، آزاد
آنزیم کواگولاز پیوسته در سطح باکتری وجود دارد و به آن فاکتور جمع کننده نیز می گویند.(Clumping factor)
آنزیمکواگولاز آزاد باعث می شود که در لوله آزمایش پلاسما منعقد شود.جهت انعقادنیاز به فعال کننده ای است بنام کواگولاز ریکتین فاکتور.پس کواگولاز بهخودی خود فعال نیست و نیاز به فعال کننده Coagulas Reactin factor دارد.کواگولاز رشته های فیبرینوژن پلاسما را به رشته های فیبرین تبدیل میکند و باعث انعقاد می شود.در شرایط مساعد باکتری آنزیم دیگری ترشح می کندبه نام فیبرینولیزین که رشته ها را حل می کند.(به همین دلیل بعد از انجامآزمایش باید 2 ساعت به 2 ساعت لوله را چک کرد تا آنزیم دوم ترشح نشود.)
یکی از راههای تشخیص استافیلوکوک بیماری زا از غیربیماریزا آنزیم کواگولاز است که در نوع غیربیماری زا وجود ندارد.
2-
آنزیم فیبرینولیزین:رشته های فیبرین را حل می کند.
3-
کاتالاز:آنزیمکاتالاز در استاف های بیماریزا و غیر بیماریزا (هر دو ) وجود دارد.کاتالازآب اکسیژنه را تبدیل به آب و O2 می کند.جهت تشخیص استافیلوکوک ازاسترپتوکوک آزمایش کاتالاز انجام می شود.
4-
آنزیم لیپاز:قادر است لیپیدها را حل کند.
5-
آنزیم هیالورونیداز:کار آن اینست که اسید هیالورونیک بافت پیوندی را حل می کند و موجب انتشار عفونت می گردد.
6-
آنزیم نوکلئاز:کار آن از بین بردن DNA است.به آن Dnase هم می گویند.

سموم (توکسین )های استافیلوکوک:
1-انتروتوکسین:ایجاد مسمومیت غذایی می کند.بر روی مواد آغشته به استافیلوکوک ترشح می شود و باعث مسمومیت می شود.
2-
همولیزین ها:موجب لیز شدن RBC ها می شود.انواع همولیزین:همولیزین آلفا ، همولیزین بتا، همولیزین گاما
همولیزینآلفا وقتی ترشح می شود باعث لیز RBC ها بطور ناقص می شود و در روی محیطکشت یک هاله نیمه شفاف دیده می شود در حالیکه در همولیزین بتا ، RBC کاملالیز می شود و یک هاله کاملا شفاف در اطراف باکتری مشاهده میشود.استافیلوکوک های کواگولاز مثبت و بیماریزا در روی محیط کشت بلاد آگاردارای همولیز بتا هستند.
3-
لوکوسیدین:کار آن نابود کردن لوکوسیت ها(WBC) است.

انواع استافیلوکوک ها:
3 نوع استافیلوکوک داریم:
استافیلوکوک اورئوس Staphilococcus areus
استافیلوکوک اپیدرمیدیس  Staphilococcus epidermidis
استافیلوکوک سیتروس

بیماری های استافیلوکوک:
1-آکنه (جوشهای غرور جوانی):تولیدآکنه به علت وجود هورمونهای دوران نوجوانی است.بعد از ایجاد آکنه ، آنزیملیپازی که بوسیله استافیلوکوک ترشح می شود چربی پوست را به اسید چرب تبدیلمی کند و در نتیجه موجب تشدید بیماری می شود.
2-
استئومیلیت(عفونت استخوان):بههر صورتی که باکتری وارد استخوان شود عفونت استخوان ایجاد می شود و اکثرادر دیافیز ایجاد می شود.گاهی عفونت به مفاصل سرایت می کند که به پیوارتریتتبدیل می شود.
3-
عفونت فلسی شدن پوست Scalded skin syndrome:پوست بصورت ورقه ورقه می شود.
4-
انتروکولیت استافیلوکوکی:انتروتوکسین حاصل از استافیلوکوک باعث اسهال می شود و بعد خود به خود جذب می شود.
5-
مسمومیت غذایی
6-
پنومونی
7-
باکتریمی:عفونت زودگذر خون است که برطرف می شود ولی ممکن است منجر به سپتی سمی شود.(سپتی سمی یک عفونت پایدار است و نیاز به درمان دارد)
8-
عفونت پستان:ایننوع عفونت در مادرانی مشاهده می وشد که در بیمارستان زایمان کرده اند وعامل این عفونت باکتریهایی هستند که در بیمارستان وجود دارند و  دهان نوزادبوسیله این باکتری ها آلوده شده است.

تشخیص آزمایشگاهی :
نمونه های ارصالی عبارتند از :خون، مایع نخاع، عفونت چرک.
1-
ازنمونه مورد نظر لام تهیه کرده و پس از رنگ آمیزی گرم در زیر میکروسکوپمشاهده می کنیم.استاف ها به رنگ بنفش و خوشه ای دیده می شود.
2-
روی محیطهای B.A (بلاد آگار )، MSA(مانیتول سالت آگار) و شاپمن کشت می دهیم.24ساعت در 37 درجه قرار می دهیم ، بعد از 24ساعت استافیلوکوک بیماری زا بهرنگ طلایی روی محیط MSA ظاهر می شود ، در صورتیکه استافیلوکوک اپیدرمیدیسباشد به رنگ سفید ظاهر می شود.بر روی محیط B.A استاف طلایی ایجاد همولیزبتا می کند یعنی در اطراف کلونی هاله روشنی که نشان دهنده همولیز کامل RBC ها است مشاهده می شود.در محیط شاپمن هم باکتری رشد کرده اگر ژلاتین ذوب شوداطراف آن یک هاله روشن دیده می شود.
بعد از این تستها جهت تایید بیماریزایی آزمایش کواگولاز را در لوله انجام می دهیم چنانچه نمونه بیماری زاباشد بعد از 2 ، 4 و 6 ساعت انعقاد در لوله دیده می شود.
جهت درمان از آنتی بیوگرام استفاده می شود و داروی مناسب استفاده می شود

ماخذ : fgt-co